For deg som vil fordype deg i hvordan synet på menneske, natur og samfunn har utviklet seg gjennom historien, og diskutere de viktigste politiske problemstillingene i vår tid.

Linjen Filosofi, litteratur og politikk har et rikholdig og bredt fagtilbud. Du har gode muligheter til å velge tema du er spesielt interessert i.

Fellesfagene er obligatoriske for alle linjer (11 t pr uke). Du velger minst tre fag til fra listen nedenfor (9 t pr uke), og har felles linjeundervisning (6 t pr uke):

Fagtilbud

 • Filosofihistorie – fellesfag

  I filosofihistorien går vi gjennom europeisk filosofihistorie fra antikken og fram til i dag: Hva har formet våre ideer og oppfatning om verden rundt oss, og menneskets plass i den? Faglærer er Helge Salemonsen, som har magistergrad i filosofi og er en av Nansenskolens faste lærere. Dette er et fag som alle studenter ved Nansenskolen har. Les mer om fellesfagene her

 • Internasjonal sikkerhetspolitikk – fellesfag

  Denne ukentlige økten tar for seg den aktuelle internasjonale sikkerhetssituasjonen, og ser nærmere på ulike konfliktområder og fredsbyggende tiltak. Forelesere er blant andre ansatte ved Nansen Fredssenter, som har kompetanse på Ukraina, Vest-Balkan, Afghanistan, Somalia og Irak, samt spesielt inviterte forskere. Fagansvarlig er rektor Unn Irene Aasdalen, som de siste årene har hatt særlig fokus på Nordøst-Asia, deriblant Korea, Kina og Japan. Dette er et fellesfag som alle studenter har. Les mer om fellesfag her

 • Kulturhistorie – fellesfag

  Vi går i løpet av året gjennom både ulike musikkhistoriske, kunsthistoriske og litterære tema. Timene gir bred kjennskap til hvordan historiske epoker har artet seg sett gjennom kunstneriske og litterære uttrykk. Dette er et fellesfag som alle studenter på alle linjer har. Flere gjestelærere bidrar til disse timene, blant annet noen av skolens tidligere rektorer samt fast ansatte lærere og timelærere. Les mer om fellesfag her

 • Politisk tenkning – Linjefag

  Faget gir en innføring i politisk teori og tenkning. Vi tar for oss sentrale politiske tenkerne, fra antikken og frem til i dag, og går gjennom ulike ideologier / -ismer (liberalisme, kapitalisme, marxisme/kommunisme, sosialisme, konservatisme, totalitarisme, fascisme og anarkisme) og deres politiske historie. Det blir lagt særlig vekt på å beskrive fremveksten av den moderne demokratiforståelsen. Det blir også diskutert hvilke politiske utfordringer vi står overfor i dag. Faglærer er filosof og sakprosaforfatter Joakim Hammerlin, som blant annet har utgitt bøkene: «Terrorindustrien» og «Terror og demokrati».

 • Økonomi, økologi og samfunn

  Faget har som ambisjon å dekke samspillet mellom økonomi, økologi og samfunn. Det tar for seg forståelsen av menneske og natur i klassisk økonomisk teori, og forsøker å sette dette i sammenheng med de økologiske og sosiale utfordringene vi står overfor: Klimaendringer, miljøødeleggelser, ressursutarming, fattigdom og finanskrise. Vi diskuterer om det finnes et motsetningsforhold mellom det økonomiske systemets krav til vekst, og klodens økologiske begrensninger, og hvordan dette eventuelt kan løses. Faglærer er filosof Joakim Hammerlin, som har et stort engasjement innen miljø- og klimaspørsmål.

 • Fred, dialog og solidaritet

  Verden preges i dag av store migrasjonsbølger. Gjennom flyktningstrømmen kommer internasjonale konflikter nærmere enn noen gang før. Krig og urolighet i land som Syria, Eritrea, Irak og Afghanistan angår oss direkte, ikke bare på grunn av Norges rolle internasjonalt, men fordi vi møter mennesker fra konfliktområdene som flyktninger og landsmenn. Hva kan vi gjøre i denne situasjonen? Hvordan kan vi skape dialog og møte folk fra andre kulturer på en fruktbar måte? Hvordan kan vi skape forståelse og arbeide for at konflikter løses uten bruk av vold? Dette valgfaget arrangeres i samarbeid med Nansen Fredssenter som har lang erfaring med dialogarbeid nasjonalt og internasjonalt. Deltakerne får praktiske redskaper til å kommunisere med folk med forskjellig kulturell bakgrunn. Et sentralt tema vil være betydningen av dialog i det flerkulturelle Norge. Fagansvarlig er Signe Therese Strøm.

 • Litteratur og idéhistorie

  Arbeidet i denne gruppen vil i stor utstrekning være viet arbeid med tekster. Vi skal lese utdrag fra Platons dialoger, Sofokles’ tragedier, Ovids metamorfoser, Plotins skrifter og Dantes guddommelige komedie. I vårsemesteret vil vi lese flere kjente verk fra verdenslitteraturen, helt fra Boccaccio via Faust-litteraturen, den eksistensialistiske romanen og verk fra nyere tid. Undervisningsformen vil veksle mellom elevbidrag (innledende presentasjon av forfattere og tekster), samtale og forelesninger. Retningen for kurset kan endre seg underveis, i tråd med elevenes ønsker og innspill. Faglærere er: idéhistoriker Tore Engelsen Espedal, filosof Clemet Askheim, og Lars Tore Halvorsen, som er utdannet innen samfunnsfilosofi.

 • Tolkien – myter og modernitet

  JRR Tolkiens bøker, Hobbiten og Ringenes Herre, har nådd enorm popularitet. Faget ser nærmere på Tolkiens liv og hans inspirasjonskilder innen europeisk kulturhistorie, litteratur og mytologi. Vi leser utdrag av Tolkiens tekster, som dikt, prosa, faglitteratur og brev. Vi tar for oss grunnleggende tema i litteraturen hans, som fremstillinger av det gode og det onde, og ser nærmere på mytenes betydning i det moderne samfunnet. Våren 2015 var gruppa i Oxford for å oppleve universitetsbyen der Tolkien hadde sitt virke. Faglærer er statsviter Heidrun Sørlie Røhr, som er lærer på linjen.

 • Ibsens samtidsdramaer

  Vi fordyper oss i Ibsens tolv siste skuespill, hans såkalte samtidsdramaer. Ibsen understreket at disse stykkene til sammen danner en enhet, og bør leses i den rekkefølge de er skrevet og forstås i sammenheng med hverandre. Vi ser på hvert skuespill som referanse til ulike historiske epoker, og utforsker hva de ulike historiske epokene har med Ibsens samtidsdramaer å gjøre. Et utgangspunkt er at Ibsen i sitt forfatterskap har vært inspirert av Hegels historiefilosofi, og det gjøres derfor rede for denne. Faglærer er filosof Helge Salemonsen.

 • Russisk språk

  Det oppfordres til å ta med skrivebok og mot til å kaste seg over språket til vår store nabo i øst. Ingen forkunnskaper er nødvendige, men alle studentene forventes å delta aktivt i timene. Vi begynner med alfabetet og uttale av de grunnleggende lydene, og fortsetter med en innføring i skriftlig og muntlig språkbruk. Målet er at du skal mestre hverdagslige situasjoner på russisk, og kunne skrive korte tekster med ordbok for hånden. Vi har en russisk stipendiat på skolen, som fungerer som hjelpelærer. Eksemplene i undervisningen er hentet fra russisk hverdags- og kulturliv, så her kan du lære noe om Russland også. Faglærer er Hanika Alibegovna Kazanbieva.

 • Kor

  I koret får studentene anledning til å lære litt om stemmebruk og sangteknikk og det å synge i kor. Vi øver fram sanger fra ulike perioder i musikkhistorien. Men sangglede er det aller viktigste for Nansenskolens skolekor. Koret synger i forbindelse med arrangement på skolen, som Åpen dag, juleavslutning og sommeravslutning, og det hender også at koret deltar på tilstelninger i nærmiljøet. Kordirigent er Heidrun Sørlie Røhr.

 • Drama

  Drama er et fag som foregår i 4 helger i løpet av skoleåret. Gjennom improvisasjoner, teatersport og tekstarbeid frigjøres fantasien. Det jobbes med utdrag fra kjente skuespill, og man får prøve ut ulike dramatiske ytringsformer. Hver helg avsluttes med en liten forestilling. Det kreves ingen forkunnskaper eller erfaring med drama. Det viktigste er å leke, utfolde seg og ha det morsomt! Faglærer er Trine Vollan, som er freelance dramatiker, forfatter og filmskaper.

 • Røde Kors leksehjelp

  Lillehammer Røde Kors har i mange år hatt et samarbeid med Nansenskolen, der skolens studenter kan bidra som frivillige leksehjelpere for barne- og ungdomsskoleelever fra skolene i Lillehammer, samt voksne fra læringssenteret. Et viktig mål er å bidra til at alle får mulighet til å ta utdannelse og yrkesvalg i samsvar med sine evner, uavhengig av kulturell og sosial bakgrunn. Timene foregår i Røde Kors-bygningen i Lillehammer sentrum. Ved Kari-Anne Saugen Finstad ved Lillehammer Røde Kors.

Galleri

linjeundervisningen

Vi møtes til felles, obligatorisk linjeundervisning to ganger pr uke. På torsdag har vi faget Politisk tenkning, som du kan lese om ovenfor. På tirsdag vil vi ha ulike tema innen politikk, litteratur og filosofi. Temaene kan variere fra år til år. Områder som vanligvis inkluderes hvert år er:

 • Humanisme
 • Kultur og flerkultur
 • Identitet
 • Terrorisme
 • Overvåkning
 • Rettsstaten
 • Litteratur

Studietur

Våren 2017 reiste vi på linjetur til Athen!
Vi så kulturminner fra antikkens Hellas, og fikk nærmere innblikk i noen av de store politiske utfordringene landet står overfor i dag. Les reisebrev her

Reisetilbudet varierer fra år til år.

Les mer om studietur

Pris, Søknad og opptak

Les mer om pris, søknad og opptak her

Semesteroppgaver

Hvert semester skriver studentene semesteroppgave i et selvvalgt tema knyttet til fagene på linjen. Dette er en mulighet til å gå dypere inn i ett emne, og å bruke en uke til å jobbe konsentrert med dette. Tema for oppgaven er hovedsaklig knyttet til fagområdene:

 • Politikk
 • Kultur
 • Litteratur
 • Internasjonale spørsmål
 • Miljø og klima
 • Filosofi
 • Idéhistorie